پیش به سوی سازمان سبز شدن!

در سال ۱۴۰۱ تصمیم گرفتیم که قدم به قدم برای تبدیل شدن به یک سازمان سبز تلاش کنیم. اقداماتی در مسیر استفاده‌ی کمتر از کاغذ، تفکیک زباله از مبدا، استفاده از سیستم اتوماسیون نامه‌نگاری و ارسال درخواست به جای کاغذبازی و غیره. اقدامات دیگری هم در آینده‌ی نزدیک برای هرچه‌سبزترشدن انجام می‌دیم که کم‌کم باهاشون آشنا می‌شیم.